Information till forsknings­personerna

Vi vill fråga dig om du vill delta i forskningsprojektet Skolbaserad intervention för att främja ungdomars psykiska hälsa – en genomförandestudie fas II. I det här dokumentet får du information om projektet och om vad det innebär att delta.

Vad är det för projekt och varför vill vi att du ska delta?                             

Det här projektet handlar om att utveckla och testa en ny metod för att främja psykisk hälsa bland unga i gymnasieskolan. Skolan är en viktig arena för olika hälsofrämjande insatser och för ungas psykiska hälsa. Likaså är ungas psykiska hälsa viktig för skolan och för samhället, eftersom unga som mår bra har lättare för att lära sig saker och därmed bättre förutsättningar att klara av skolan.

Ett problem idag är att det i skolan saknas metoder för att stärka ungdomars psykiska hälsa med bevisad effekt. Det finns metoder som förebygger psykiska problem (t.ex. stress) och psykiska sjukdomar (t.ex. depression) men dessa handlar inte främst om att främja psykisk hälsa (det vill säga, om insatser som är till hjälp för att stärka psykiskt välbefinnande, t.ex. att känna sig glad, nöjd eller engagerad). Att vara fri från psykiska problem och psykisk sjukdom innebär inte nödvändigtvis att man har höga nivåer av psykiskt välbefinnande. Därför behövs även stärkande insatser, som bygger upp det psykiska välbefinnandet.

Metoden är alltså inte en behandlingsinsats för unga som mår dåligt utan den riktar sig till alla elever och är utformad för att stärka den psykiska hälsan oavsett utgångsläge. Den har tidigare testats i en mindre studie vid tre gymnasieskolor i Västerås. Med hjälp av resultaten från den första studien har metoden kunnat utvecklats för att göra den bättre och mera anpassad för unga.

Du tillfrågas nu om att ingå i en andra fas av metodutveckling med gymnasieskolor i Västerås.

Forskningshuvudman för projektet är Region Västmanland. Med forskningshuvudman menas den organisation som är ansvarig för studien.

Hur går studien till?

Ett deltagande i studien innebär att du först får svara på en enkät med frågor om dig själv och din hälsa. All information om dig i studien kommer att förvaras i ett forskningsregister som är sekretesskyddat, vilket innebär att inga obehöriga personer får tillgång till dessa uppgifter.

Efter att du besvarat enkäten får du delta i åtta samtalsträffar som handlar om psykisk hälsa. Samtliga träffar, cirka en per vecka, sker på skoltid i din mentorsgrupp tillsammans med dina skolkamrater. Träffarna kommer att ledas av en specialutbildad lärare vid din skola. Läraren kommer att ”coacha” er elever genom att ställa frågor utifrån ett antal viktiga teman som hör ihop med psykiskt välbefinnande. Du kommer själv att få välja vad du vill prata om, och vad du vill jobba med att utveckla vidare, utifrån det som passar dig bäst. Du kommer att få diskutera det du känner för i hela gruppen, i mindre grupper och också fundera enskilt. Under cirka hälften av träffarna kommer två utomstående personer, som varit med och utvecklat metoden, att finnas med i rummet för att passivt observera vad som sker i träffarna. Syftet är att se så att metoden fungerar så som det är tänkt. Observationerna är en del av lärandet, utvecklingen och utvärderingen av metoden och om du vill ställa frågor eller framföra synpunkter på metoden till de personer som observerar så går det bra att göra det efter samtalsträffarna.

I slutet av respektive träff får du svara på fyra enkätfrågor om vad du tyckte om samtalsträffen. När samtliga träffar är gjorda får du svara på en uppföljande enkät liknande den du svarade på innan träffarna inleddes. Enkäterna testas i syfte att senare utvärdera om den psykiska hälsan har förändrats bland er som deltar i studien. Eftersom vi är intresserade av vad du som deltagare tycker om studien kan du också komma att tillfrågas om att delta i en gruppintervju efter det att samtalsträffarna är genomförda.

Utöver de uppgifter som du lämnar när du svarar på enkätfrågor inhämtas information om dig ur skolsystemet, meritvärden (betyg) och skolfrånvaro. Viktigt är att studiens resultat presenteras endast på gruppnivå, inga individuella resultat kommer att redovisas.

Studien sker på skoltid inom ramen för de lektioner och rutiner skolan normalt har.

Möjliga följder och risker med att delta i studien

Studien syftar till att främja psykisk hälsa och eventuella följder av studien förväntas därför vara positiva/stärkande för dig. Du förväntas inte utsättas för vare sig skada, smärta eller obehag. Skulle du finna vissa enkätfrågor och samtalsämnen känsliga, eventuellt som ett intrång i den personliga integriteten, kan du välja att utesluta dessa frågor eller avstå från sådana samtal. Elevhälsan på din skola kommer att finnas till hands som extra stöd under studiens gång om du önskar prata med någon utanför din mentorsgrupp. 

Vad händer med mina uppgifter?

Projektet kommer att samla in och registrera information om dig. Dina personuppifter kommer att hanteras i enlighet med EU:s dataskyddsförordning, GDPR. Behandlingen av personuppgifter har sin rättsliga grund i att den är nödvändig för att studien ska kunna genomföras, att den forskning som studien omfattar är av allmänt intresse samt att du blivit informerad om och samtyckt till att delta i studien (GDPR, artikel 6). Förutom de uppgifter du lämnar när du svarar på enkätfrågor kommer ditt namn, din e-post och ditt telefonnummer att användas för att koppla dina svar på första enkäten till senare enkätsvar. Detta är viktigt för att kunna jämföra dina svar före och efter den hälsofrämjande insatsen. Ditt telefonnummer är också nödvändigt för att du ska kunna lämna ditt samtycke till att ingå i studien.

All information kommer att databehandlas avkodat, vilket innebär att formulären sparas utan namn och åtskilt från samtyckesformulär på den digitala plattformen. Kodnyckeln till forskningsregistret förvaras åtskilt från enkätens data. Den enda person som har tillgång till dina personuppgifter när arbetet med studien pågår är den studieansvarige. Efter projektets sista uppföljning kommer samtliga uppgifter att sparas i 10 års tid. Därefter kommer kodnyckeln till forskningsregistret att förstöras och hela registret avidentifieras.

Studiens resultat kommer i alla sammanhang att presenteras avidentifierat på gruppnivå, vilket innebär att inga enskilda personer eller svar kommer att kunna identifieras.

Ansvarig för dina personuppgifter är Region Västmanland. Enligt EU:s dataskyddsförordning har du rätt att kostnadsfritt få ta del av de uppgifter om dig som hanteras i studien, och vid behov få eventuella fel rättade. Du kan också begära att uppgifter om dig raderas samt att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Rätten till radering och till begränsning av behandling av personuppgifter gäller dock inte när uppgifterna är nödvändiga för den aktuella forskningen.

Om du vill ta del av uppgifterna ska du kontakta
Fredrik Söderqvist
fredrik.soderqvist@regionvastmanland.se
telefon: 079-0984679

Om du har frågor om behandlingen av personuppgifter kan du kontakta regionens Dataskyddsombud Moon Carlbring. Detta gör du via e-post moon.carlbring@regionvastmanland.se.

Om du är missnöjd med hur dina personuppgifter behandlas har du rätt att ge in klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten, som är tillsynsmyndighet (from 1 januari 2021 heter Datainspektionen istället Integritetsskyddsmyndigheten).

Hur får jag information om resultatet av studien?

Du kommer att få del av en sammanställning av resultaten under höstterminen 2023. Redovisning kommer att ske vid din skola. Om du inte önskar ta del av resultaten behöver du inte göra det.

Försäkring och ersättning

Studien genomförs under skoltid och omfattas av samma försäkringsskydd du normalt har då du går i skolan. Ingen ersättning utgår för deltagande i studien.

Deltagandet i studien är frivilligt

Ditt deltagande i studien är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta deltagandet. Om du väljer att inte delta eller vill avbryta ditt deltagande behöver du inte uppge varför, och det kommer inte heller att påverka din framtida skolgång och det bemötande eller den hjälp du kan behöva. Om du avbryter deltagande innebär det att inga uppgifter om dig kommer att samlas in i studien. Däremot kan du komma att få delta i studiens aktiviteter ändå eftersom de är på skoltid och därmed ses som obligatoriska för skolans verksamhet. Detta avgör i så fall ledningen vid din skola. Om du vill avbryta ditt deltagande ska du kontakta den ansvariga för studien (se nedan).

Så här gör du för att ge ditt samtycke till att delta i studien: du följer den länk med inbjudan till studien som du får till din skolmejl. Genom att klicka på länken kommer du till en säker hemsida för registrering i studien. När du fyllt i dina uppgifter får du godkänna via en engångskod som skickas till din mobil att du tagit del av informationen om studien och vad det innebär att delta i den och att du samtycker till att uppgifter om dig behandlas på det sätt som beskrivs i det här dokumentet.

Ansvarig för studien

Ansvarig för studien är:
Fredrik Söderqvist
Telefon: 079-098 46 79
E-post: fredrik.soderqvist@regionvastmanland.se
Adress: Centrum för klinisk forskning, Västmanlands Sjukhus Västerås, 721 89 Västerås.